Strona G艂贸wnaOfertaDermatologia klinicznaRadioterapia Sensus w leczeniu nowotwor贸w

Radioterapia Sensus w leczeniu nowotwor贸w

Leczenie nowotworów

Leczenie nowotworów: ró偶ne metody

Czy wiedzia艂e艣? Ka偶dego roku na ca艂ym 艣wiecie diagnozuje si臋 ponad 2,8 miliona przypadków raka skóry.

Od kilku dekad cz臋sto艣膰 wyst臋powania nieczerniakowego raka skóry stale wzrasta i nasila si臋 wraz ze starzeniem si臋 populacji. Wed艂ug Centrów Kontroli Chorób (Centers for Disease Control), nieczerniakowy rak skóry jest najcz臋艣ciej spotykanym nowotworem w Stanach Zjednoczonych.

Leczenie nowotworów opiera si臋 najcz臋艣ciej na technice chirurgicznej Mohsa polegaj膮cej na serii zabiegów wyci臋cia zmiany wraz z marginesem otaczaj膮cej zdrowej tkanki. Rezultat analizowany jest na miejscu, a resekcja kontynuowana do momentu zaniku tkanki nowotworowej. Chocia偶 jest to metoda efektywna i w艂a艣ciwa dla wielu pacjentów, to wymaga ona zespo艂u wysoce wykwalifikowanych chirurgów oraz laboratorium, a jej negatywny wp艂yw na estetyk臋 skóry cz臋sto poci膮ga za sob膮 konieczno艣膰 zabiegu plastycznego. Ponadto leczenie chirurgiczne jest inwazyjne, wi膮偶e si臋 z ryzykiem blizn oraz zaka偶e艅 pooperacyjnych, a refundacja zabiegów zosta艂a w ostatnim czasie mocno ograniczona. W obliczu tych wszystkich aspektów zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem, liczb膮 i retencj膮 pacjentów oraz warunkami refundacji i wynikami klinicznymi, staje si臋 jasne, 偶e niezb臋dne jest nowe, ta艅sze rozwi膮zanie.

SRT radioterapia, czyli realne rozwi膮zanie

Powierzchniowa radioterapia nowotworów (Superficial Radiotherapy - SRT) to nisko-energetyczna radioterapia si臋gaj膮ca jedynie wg艂膮b skóry. Stanowi ona efektywn膮, bezbolesn膮 i atrakcyjn膮 ze wzgl臋dów kosmetycznych alternatyw臋 dla zabiegów chirurgicznych w przypadku wybranych nowotworów i pacjentów. Sensus Healthcare prezentuje platform臋 radioterapii powierzchniowej SRT-100™, która dzi臋ki swojej bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej technologii oka偶e si臋 doskona艂膮 inwestycja na d艂ugie lata. SRT-100™ to nowa i obecnie najbardziej zaawansowana dost臋pna metoda radioterapii powierzchniowej.

Dzi臋ki swojej mobilno艣ci, systemu mo偶na u偶ywa膰 np. w Twoim biurze, dzi臋ki czemu pacjenci mog膮 poczu膰 si臋 komfortowo i by膰 pod Twoim sta艂ym nadzorem, co poszerza spektrum opcji leczenia i przek艂ada si臋 na lepsz膮 retencj臋 pacjentów. Kolejna korzy艣膰 to fakt, 偶e SRT to najbardziej humanitarny rodzaj terapii w przypadku pacjentów z przeciwskazaniami do zabiegów chirurgicznych zwi膮zanych ze schorzeniami, cukrzyc膮, chorobami serca lub u pacjentów z nieczerniakowymi rakami skóry twarzy.

SRT radioterapia

Lepsze leczenia dla wie台kszej liczby pacjento虂w

Przenos虂ny, wszechstronny i oszcze台dny system SRT-100TM zosta艂 przystosowany jest do prowadzenia leczenia nieczerniakowych rako虂w sko虂ry dla wie台kszej ilos虂ci pacjento虂w i w ro虂z虈nych miejscach: prywatnych gabinetach dermatologicznych i onkologicznych, placo虂wkach opieki zdrowotnej, szpitalach oraz wie台kszych jednostkach opieki medycznej. Dzie台ki temu, z虈e leczenie SRT nie sie台ga poniz虈ej warstwy sko虂ry, jest ono odpowiednie dla starszych pacjento虂w, i kto虂rych funkcje gojenia moga台 byc虂 zaburzone z powodu schorzen虂 cukrzycowych, kra台z虈eniowych lub innych.

Kompaktowy rozmiar, ko艂a klasy medycznej oraz standardowe zasilanie to cechy pozwalaja台ce na przeniesienie bezpiecznego, bezbolesnego i efektywnego leczenia do Twojego gabinetu bez koniecznos虂ci kierowanie pacjento虂w gdzie indziej. Unikalne ramie台 noz虈ycowe u艂atwia doste台p do zmian pod praktycznie dowolnym ka台tem, niezalez虈nie od tego, czy pacjent znajduje sie台 w pozycji siedza台cej, czy lez虈a台cej. Jako z虈e SRT-100TM przeznaczony jest wy艂a台cznie do leczenia rako虂w nieczerniakowych, operatorzy* musza台 przejs虂c虂 jedynie proste szkolenie przeprowadzane przez Sensus Healthcare w trakcie instalacji urza台dzenia.

Promieniowanie powierzchniowe stosowane jest do leczenia nieczerniakowych rako虂w sko虂ry juz虈 od ponad 50 lat, wie台c procedura ta jest dobrze znana i refundowana. Dodac虂 nalez虈y, z虈e refundacja nowszych
i mniej znanych technologii uleg艂a w ostatnich latach znacznemu ograniczeniu, co dodatkowo potwierdza rentownos虂c虂 SRT. SRT-100TM to w艂as虂ciwe rozwia台zanie we w艂as虂ciwym czasie.

*Wed艂ug definicji przepiso虂w prawa

Czy wiedzia艂es虂? 50% przypadków raka sko虂ry pojawia sie台 u doros艂ych powyz虈ej 60 roku z虈ycia

Czy wiedzia艂es虂? Ponad 80% przypadków raka sko虂ry wyste台puje na g艂owie lub w okolicy szyi.

Radioterapia nowotworów

O Sensus SRT 100 Healthcare

Sensus Healthcare koncentruje sie台 na projektowaniu, produkowaniu i dystrybuowaniu us艂ug oraz produkto虂w wyposaz虈onych w zastrzez虈one, mobilne technologie promieniowania X stosowanego w nieinwazyjnym leczeniu rako虂w nieczerniakowych. Flagowy produkt Sensus Healthcare, SRT-100TM, spe艂nia wszystkie wymogi bezpieczen虂stwa ustalone przez FDA (Federalny Instytutowi Z虈ywnos虂ci i Zarza台dzania Lekami), UL oraz ISO/CE. Siedziba Sesnus mies虂ci sie台 w Boca Raton, Fla. Firma przestrzega najlepszych standardowych procedur operacyjnych w celu zapewnienia jak najlepszej kontroli jakos虂ci, wysokiej klasy wsparcia klienta oraz niezawodnos虂ci produkto虂w. Aby uzyskac虂 wie台cej informacji, odwiedz虂: www.sensushealthcare.com.

Historia SRT-100TM

SRT-100TM zosta艂o opracowane przez tego samego wizjonera, kto虂ry zrewolucjonizowa艂 technologie台 mammografii w latach 80. Globalna siec虂 sprzedaz虈y i wsparcia Sensus HealthcareTM zapewnia wszystko, co potrzebne jest do wprowadzenia radioterapii powierzchniowej do Twojej praktyki, 艂a台cznie z przygotowaniem instalacji, kompleksowym systemem szkolen虂, monitoringiem poinstalacyjnym oraz wsparciem technicznym online i na miejscu. The SRT-100TM: w艂as虂ciwe rozwia台zanie we w艂as虂ciwym czasie.

Schemat terapii nowotworów skóry radioterapi膮 Sensus

  1. Podczas pierwszej konsultacji lekarz kwalifikuje pacjenta do leczenia na podstawie badania przedmiotowego, podmiotowego oraz badania histopatologicznego. Schemat terapii i na艣wietla艅 jest ustalany indywidualnie dla ka偶dego pacjenta.
  2. Cykl na艣wietla艅 aparatem Sensus SRT 100. Na艣wietlania s膮 wykonywane przez wykwalifikowanych techników elektroradiologów i odbywaj膮 si臋 dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki. Czas trwania leczenia to 6-8 tygodni.
  3. Wizyta kontrolna, na której lekarz ocenia skuteczno艣膰 terapii.

Zobacz tak偶e, czym jest radioterapia bliznowców i na czym ona polega.

Klinika Ambroziak

al. Gen. W. Sikorskiego 13/U1
02-758 Warszawa

pon-pt: 09:00-20:00
sob: 10:00-18:00

Szpital Ambroziak

ul. M艂ynarska 2a
05-500 Piaseczno

pon-pt: 10:00-20:00
sob: zamkni臋te

Szpital Ambroziak

Wilan贸w, ul. Kosiarzy 9 A
02-953 Warszawa

pon-pt: 9:00-20:00
sob: 10:00-18:00