Strona G艂贸wnaOfertaDermatologia klinicznaRadioterapia Sensus w leczeniu nowotwor贸w

Radioterapia Sensus w leczeniu nowotwor贸w

Leczenie nowotworów

Ró偶ne metody leczenia nowotworów

Czy wiedzia艂e艣? Ka偶dego roku na ca艂ym 艣wiecie diagnozuje si臋 ponad 2,8 miliona przypadków raka skóry.

Od kilku dekad cz臋sto艣膰 wyst臋powania nieczerniakowego raka skóry stale wzrasta i nasila si臋 wraz ze starzeniem si臋 populacji. Wed艂ug Centrów Kontroli Chorób (Centers for Disease Control), nieczerniakowy rak skóry jest najcz臋艣ciej spotykanym nowotworem w Stanach Zjednoczonych.

Leczenie nowotworów opiera si臋 najcz臋艣ciej na technice chirurgicznej Mohsa polegaj膮cej na serii zabiegów wyci臋cia zmiany wraz z marginesem otaczaj膮cej zdrowej tkanki. Rezultat analizowany jest na miejscu, a resekcja kontynuowana do momentu zaniku tkanki nowotworowej. Chocia偶 jest to metoda efektywna i w艂a艣ciwa dla wielu pacjentów, to wymaga ona zespo艂u wysoce wykwalifikowanych chirurgów oraz laboratorium, a jej negatywny wp艂yw na estetyk臋 skóry cz臋sto poci膮ga za sob膮 konieczno艣膰 zabiegu plastycznego. Ponadto leczenie chirurgiczne jest inwazyjne, wi膮偶e si臋 z ryzykiem blizn oraz zaka偶e艅 pooperacyjnych, a refundacja zabiegów zosta艂a w ostatnim czasie mocno ograniczona. W obliczu tych wszystkich aspektów zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem, liczb膮 i retencj膮 pacjentów oraz warunkami refundacji i wynikami klinicznymi, staje si臋 jasne, 偶e niezb臋dne jest nowe, ta艅sze rozwi膮zanie.

SRT radioterapia, czyli realne rozwi膮zanie

Powierzchniowa radioterapia nowotworów (Superficial Radiotherapy - SRT) to nisko-energetyczna radioterapia si臋gaj膮ca jedynie wg艂膮b skóry. Stanowi ona efektywn膮, bezbolesn膮 i atrakcyjn膮 ze wzgl臋dów kosmetycznych alternatyw臋 dla zabiegów chirurgicznych w przypadku wybranych nowotworów i pacjentów. Sensus Healthcare prezentuje platform臋 radioterapii powierzchniowej SRT-100™, która dzi臋ki swojej bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej technologii oka偶e si臋 doskona艂膮 inwestycja na d艂ugie lata. SRT-100™ to nowa i obecnie najbardziej zaawansowana dost臋pna metoda radioterapii powierzchniowej.

Dzi臋ki swojej mobilno艣ci, systemu mo偶na u偶ywa膰 np. w Twoim biurze, dzi臋ki czemu pacjenci mog膮 poczu膰 si臋 komfortowo i by膰 pod Twoim sta艂ym nadzorem, co poszerza spektrum opcji leczenia i przek艂ada si臋 na lepsz膮 retencj臋 pacjentów. Kolejna korzy艣膰 to fakt, 偶e SRT to najbardziej humanitarny rodzaj terapii w przypadku pacjentów z przeciwskazaniami do zabiegów chirurgicznych zwi膮zanych ze schorzeniami, cukrzyc膮, chorobami serca lub u pacjentów z nieczerniakowymi rakami skóry twarzy.

Radioterapia Warszawa

Radioterapia nowotworów: lepsze leczenie dla wie台kszej liczby pacjento虂w

Przenos虂ny, wszechstronny i oszcze台dny system SRT-100TM zosta艂 przystosowany jest do prowadzenia leczenia nieczerniakowych rako虂w sko虂ry dla wie台kszej ilos虂ci pacjento虂w i w ro虂z虈nych miejscach: prywatnych gabinetach dermatologicznych i onkologicznych, placo虂wkach opieki zdrowotnej, szpitalach oraz wie台kszych jednostkach opieki medycznej. Dzie台ki temu, z虈e leczenie SRT nie sie台ga poniz虈ej warstwy sko虂ry, jest ono odpowiednie dla starszych pacjento虂w, i kto虂rych funkcje gojenia moga台 byc虂 zaburzone z powodu schorzen虂 cukrzycowych, kra台z虈eniowych lub innych.

Kompaktowy rozmiar, ko艂a klasy medycznej oraz standardowe zasilanie to cechy pozwalaja台ce na przeniesienie bezpiecznego, bezbolesnego i efektywnego leczenia do Twojego gabinetu bez koniecznos虂ci kierowanie pacjento虂w gdzie indziej. Unikalne ramie台 noz虈ycowe u艂atwia doste台p do zmian pod praktycznie dowolnym ka台tem, niezalez虈nie od tego, czy pacjent znajduje sie台 w pozycji siedza台cej, czy lez虈a台cej. Jako z虈e SRT-100TM przeznaczony jest wy艂a台cznie do leczenia rako虂w nieczerniakowych, operatorzy* musza台 przejs虂c虂 jedynie proste szkolenie przeprowadzane przez Sensus Healthcare w trakcie instalacji urza台dzenia.

Promieniowanie powierzchniowe stosowane jest do leczenia nieczerniakowych rako虂w sko虂ry juz虈 od ponad 50 lat, wie台c procedura ta jest dobrze znana i refundowana. Dodac虂 nalez虈y, z虈e refundacja nowszych i mniej znanych technologii uleg艂a w ostatnich latach znacznemu ograniczeniu, co dodatkowo potwierdza rentownos虂c虂 SRT. SRT-100TM to w艂as虂ciwe rozwia台zanie we w艂as虂ciwym czasie.

*Wed艂ug definicji przepiso虂w prawa

Czy wiedzia艂es虂? 50% przypadków raka sko虂ry pojawia sie台 u doros艂ych powyz虈ej 60 roku z虈ycia

Czy wiedzia艂es虂? Ponad 80% przypadków raka sko虂ry wyste台puje na g艂owie lub w okolicy szyi.

Radioterapia nowotworów Sensus SRT-100

O Sensus SRT 100

Sensus Healthcare koncentruje sie台 na projektowaniu, produkowaniu i dystrybuowaniu us艂ug oraz produkto虂w wyposaz虈onych w zastrzez虈one, mobilne technologie promieniowania X stosowanego w nieinwazyjnym leczeniu rako虂w nieczerniakowych. Flagowy produkt Sensus Healthcare, SRT-100TM, spe艂nia wszystkie wymogi bezpieczen虂stwa ustalone przez FDA (Federalny Instytutowi Z虈ywnos虂ci i Zarza台dzania Lekami), UL oraz ISO/CE. Siedziba Sesnus mies虂ci sie台 w Boca Raton, Fla. Firma przestrzega najlepszych standardowych procedur operacyjnych w celu zapewnienia jak najlepszej kontroli jakos虂ci, wysokiej klasy wsparcia klienta oraz niezawodnos虂ci produkto虂w. Aby uzyskac虂 wie台cej informacji, odwiedz虂: www.sensushealthcare.com.

Historia SRT-100TM

SRT-100TM zosta艂o opracowane przez tego samego wizjonera, kto虂ry zrewolucjonizowa艂 technologie台 mammografii w latach 80. Globalna siec虂 sprzedaz虈y i wsparcia Sensus HealthcareTM zapewnia wszystko, co potrzebne jest do wprowadzenia radioterapii powierzchniowej do Twojej praktyki, 艂a台cznie z przygotowaniem instalacji, kompleksowym systemem szkolen虂, monitoringiem poinstalacyjnym oraz wsparciem technicznym online i na miejscu. The SRT-100TM: w艂as虂ciwe rozwia台zanie we w艂as虂ciwym czasie.

Schemat terapii nowotworów skóry radioterapi膮 Sensus

  1. Podczas pierwszej konsultacji lekarz kwalifikuje pacjenta do leczenia na podstawie badania przedmiotowego, podmiotowego oraz badania histopatologicznego. Schemat terapii i na艣wietla艅 jest ustalany indywidualnie dla ka偶dego pacjenta.
  2. Cykl na艣wietla艅 aparatem Sensus SRT 100. Na艣wietlania s膮 wykonywane przez wykwalifikowanych techników elektroradiologów i odbywaj膮 si臋 dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki. Czas trwania leczenia to 6-8 tygodni.
  3. Wizyta kontrolna, na której lekarz ocenia skuteczno艣膰 terapii.

Zobacz tak偶e, czym jest radioterapia bliznowców i na czym polega leczenie 艂ysienia androgenowego.

Klinika Ambroziak

al. Gen. W. Sikorskiego 13/U1
02-758 Warszawa

pon-pt: 10:00-18:00
sob: 10:00-18:00

Szpital Ambroziak

ul. M艂ynarska 2a
05-500 Piaseczno

pon-pt: 10:00-20:00
sob: zamkni臋te

Szpital Ambroziak

Wilan贸w, ul. Kosiarzy 9 A
02-953 Warszawa

pon-pt: 9:00-20:00
sob: zamkni臋te